David Fordey
Tel.: +420 732 407 305
E-mail: dapaiv@seznam.cz, Jan847@seznam.cz

Kamil Macourek
Tel.: +420 602 500 640